Ecen Sigorta
17 Temmuz 2018 Salı
Anasayfa > SİYASET > CHP’den kadro mağduru taşeronlar için kanun teklifi

CHP’den kadro mağduru taşeronlar için kanun teklifi

13.01.2018 16:45 12 14 16 18 yazdır
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti hükümetinin “Taşerona kadro” düzenlemesinden faydalanamayanların sürekli işçi kadrosuna geçirilmesinin yanı sıra 4-B ve 4-C statüsündeki personelin de 4-A statüsüne geçirilmesi için kanun teklifi hazırladı.
CHP’den kadro mağduru taşeronlar için kanun teklifi

TOLGA AKINER


Bartın’da mağdur işçilere söz vermişlerdi

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçen hafta partisinin Bartın İl Kongresi için CHP Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel ile birlikte Bartın’a gelmiş, İlknur Erkan’ın yeni CHP Bartın İl Başkanı seçildiği kongre sonrasında da CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya ile birlikte, AK Parti hükümetinin taşeron işçilere kadro olanağı sağlayan düzenlemesinin dışında tutulan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Bartın 156. Şube Şefliği’nde çalışan taşeron işçileri ziyaret etmişti. Ağbaba ve Özel burada işçilere hitaben yaptıkları konuşmalarda yaşanan sıkıntıyı TBMM gündemine taşıyacaklarını ve çözüme kavuşana kadar konunun takipçisi olacaklarına söz vermişlerdi. Ağbaba, “Siz canınızı sıkmayın biz CHP olarak sizin yanınızdayız. Bu sonuçlandırılabilecek bir şey. Sizin haklarınızı da bu hükümet teslim edecek. Etmek de zorunda. Hiç olmazsa da merak etmeyin bu haklarınız en geç 2019’da sizlere verilecek. Kim tarafından? İnşallah seçimlerden sonra bizim tarafımızdan” demişti.

 Kanun teklifi TBMM Başkanlığı’nda

 

Ağbaba, 12 Ocak Cuma günü, Bartın'da verdiği söze ilişkin olarak hazırladığı ve arasında CHP Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya’nın da bulunduğu bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi. Merkezi ve yerel kamu idarelerinde taşeron şirketler veya yükleniciler aracılığıyla istihdam edilen işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, yerel yönetimlere ait şirketlerde çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, geçici iş pozisyonlarında çalıştırılan mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, 4-B ve 4-C statüsünde çalıştırılan personelin 4-A statüsüne geçirilmesine dair kanun teklifinin gerekçesinde, Türkiye’de özellikle son 15 yıllık süre zarfında kamuda taşeronlaştırmanın hız kazandığına dikkat çekildi.

 

Anayasa’ya aykırılık iddiası

 

Bu süre zarfında kadrolu işçiliğin istisna, taşeron işçiliğin ise kural haline geldiği savunulan kanun teklifinin gerekçesinde, taşeronlaştırmanın yanı sıra kamuda farklı isim ve unvanlar adı altında geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerinin yaygınlaştığı belirtilirken şöyle denildi:

“24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, alt işveren (taşeron) işçileri ile geçici işçiler ve 4-c’li geçici personel hakkında bazı düzenlemeler içermektedir. Anayasa’nın 121. maddesine göre olağanüstü hal süresince ‘Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda’ KHK’lar çıkarılabilir. Taşeron işçiler konusunun OHAL ile uzaktan yakından ilgisi olmadığı açıktır. Dolayısıyla 696 sayılı KHK Anayasa’ya açıkça aykırıdır.

 

“Hak aranamasın diye KHK ile yapıldı”

 

Taşeron işçilere kadro verilmesinin KHK yoluyla yapılmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri, mağdur edilen ve kapsam dışı bırakılan emekçilerin hak aramasının önüne engel koymaktır. Anayasa Mahkemesi’nin OHAL döneminde çıkarılan KHK’ları incelememe kararı sonrası, emekçilerin hak arama konusunda gidebilecekleri merci yolu kapatılmıştır. Dolayısıyla yaratılan haksızlık, Anayasa ihlali ve bu duruma Anayasa Mahkemesi tarafından kayıtsız kalınması ile resmileştirilmiştir. Sonuç olarak, milyonlarca yurttaşımızın umutla beklediği bu düzenlemenin, yaratılan haksızlıkların giderildiği bir teklifle TBMM’de kanunlaşmasının önemi ortadadır.

 

“Yüzbinlerce mağdur yarattı”

 

696 sayılı KHK’da yer alan taşeron işçilerle ilgili düzenlemeler, çağdaş demokrasilerin gereği olan, konuların taraflarıyla görüşülmesi ve karşılıklı uzlaşının sağlanması esaslarına uyulmadan gerçekleştirilmiştir. Milyonlarca emekçiyi doğrudan ilgilendiren bir düzenleme ne işçi konfederasyonları ve sendikalarla, ne taşeron işçi örgütlenmeleri ile ne de konunun uzmanları ile görüşülmeden, adeta kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır. Hukuk yolunun da kapalı olduğu bir dayatma şeklinde verilen karar, doğal bir sonuç olarak yüz binlerce mağdur yaratmıştır.

18 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı’nda TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve taşeron işçi derneklerinin uzlaştığı ve ortaklaştığı bir bildirge kamuoyu ile paylaşılmıştır. Konunun doğrudan taraflarının ortak görüşlerinin yer aldığı bu bildirgede yer alan ‘kamuda çalışan tüm taşeron işçilere ayrımsız, şartsız kadro’ talebi ve diğer talepler 696 sayılı KHK’da karşılanmamıştır. Bu nedenle de işçilerin ortak görüşlerini içeren bir kanun teklifinin hazırlanması elzem olmuştur.

 

“İş barışını bozacak nitelikte…”

 

Çıkarılan KHK’da taşeron işçileri arasında büyük bir ayrım yapılmıştır. İşçiler umutla kadro beklerken, yüz binlerce emekçi kapsam dışında bırakılmıştır. Birçok KİT ve özel bütçeli kuruluş doğrudan, birçok işçi de ihale yöntemi nedeniyle dışarıda bırakılmıştır. Kamu hizmeti veren yüz binlerce işçinin hiç bir mantıklı gerekçe olmadan kapsam dışı bırakılması, ülkemizdeki iş barışını bozacak niteliktedir ve büyük bir ayrımcılık içermektedir. Keza bu ayrım, Anayasada yer alan eşitlik ilkesine de aykırı düşmektedir. Oysa kamu hizmetine girmek, kamuda memur ya da işçi olarak çalışmak tüm yurttaşların Anayasal hakkıdır. Kamusal görev, yetki ve sorumlulukların kamu eliyle ve kamu personeli aracılığıyla ifa edilmesi ise sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. 

 

Sınav ve güvenlik soruşturması şaibeyi getirir

 

696 sayılı KHK’da yer alan, taşeron işçilerin kadro ve sözleşmeli statüye geçmesi için şart koşulan sınav ve güvenlik soruşturması şartı kabul edilebilir olmanın çok uzağındadır. Yıllardan bu yana hali hazırda bulundukları işi zaten yapan işçilerin sözde yeterliliğini ölçmek için sınava tabi tutmanın makul ve anlaşılır bir gerekçesi bulunmamaktadır. Ayrıca sözlü sınav ve mülakatlarda, adaylara ne tarz sorular sorulduğu, yurttaşların siyasi görüş, mezhep, köken ve ideolojik sorgulamaya tabi tutuldukları tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla sınav ve güvenlik soruşturmaları yoğun bir şaibeyi de beraberinde getirecektir. Bu nedenle kamuda çalışan tüm taşeron işçilerine ayrımsız şartsız kadro verilmesine yönelik bir düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

Bu çerçevede bu Kanun ile; kamuda taşeron işçi, yüklenici işçisi, geçici işçi, geçici personel, sözleşmeli personel, idari hizmet sözleşmeli personel, vekil personel, ücretli öğretmen, usta öğretici vb. güvenceden yoksun tüm istihdam biçimlerine son verilmesi, bu şekilde çalıştırılan tüm yurttaşların herhangi bir koşul ve şart aranmaksızın devlet memuru ya da kadrolu işçi statüsüne geçirilerek istihdam edilmesi, eşit işe eşit ücret prensibinden hareketle ücret ve hak eşitliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

 

 

KUTU

 

 

TBMM Başkanlığı’na verilen kanun teklifinin maddeleri şöyle:

 

MADDE 1: Alt işveren ya da yüklenici işçilerinin sürekli işçi kadrolarına geçişi

a) Merkezi idareler, b) belediyeler ve belediyelere bağlı idareler, c) il özel idareleri ve il özel idarelerine bağlı idareler, ç) mahalli birlikler, d) belediye, il özel idaresi, mahalli birlikler ya da bağlı kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, e) kamu iktisadi teşebbüsleri, f) özel bütçeli kuruluşlar, g) kamuya ait ya da işletilmek üzere kiraya verilmiş tüm sosyal tesis ve işletmeler, ğ) rödovans sözleşmeleri ile işletilen madenlerde, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle alt işveren ya da yüklenici şirket işçisi olarak çalıştırılan tüm işçiler, hiçbir koşul ve şart aranmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, çalıştıkları idare adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına topluca geçirilir. 

Bu maddenin uygulanmasında, işçinin çalıştırıldığı kurumun 5018 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına ya da işçinin kapsamında çalıştırıldığı ihalenin türü ve içeriğine bakılmaz. Bu madde, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca; hizmet alımı, malzemeli hizmet alımı, cihazlı hizmet alımı, araçlı hizmet alımı, mal alımı, yapım işi, anahtar teslim iş, danışmanlık hizmet alımı, rödovans sözleşmesi gibi farklı ihale türlerinde alt işveren ya da yüklenici şirket işçisi olarak, kurumda sürekli hizmetlerde çalıştırılan tüm işçiler için uygulanır. 

Bu madde, 2017 yılında çalıştırılmış olup, ihalesinin ya da iş sözleşmesinin daha önce bitmesi nedeniyle 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalıştırılmayanlar için de uygulanır.

Bu madde kapsamındaki işyerlerinde çalışmış olup 4 Aralık 2017 tarihinden önce işten çıkarılmış ve işe iade davası açmış olan işçiler, işe iade kararının kesinleştiği tarih itibariyle, işten çıkarılmadan önce çalıştıkları idare adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına geçirilir. Bu kapsamda işe iade davası açıp, işe iade kararı çıkmış ancak işbaşı yaptırılmamış tüm işçiler, bu maddenin yürürlüğe girmesinin ardından 1 ay içinde başvurmaları halinde, işten çıkarılmadan önce çalıştıkları idare adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına başvuru tarihi itibariyle geçirilir.

 

MADDE 2: Sürekli işçi kadrolarına geçişte kazanılmış hakların korunması

Sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan işçilerin ücret ve diğer tüm hakları korunarak sürekli işçi kadrolarına geçirilir. İşçilerin kıdem tazminatı, yıllık izin vb. kıdeme esas tüm haklarında, alt işveren ya da yüklenicide geçirdikleri tüm hizmet süreleri dikkate alınır. İşçilerin alt işveren ya da yüklenicide çalıştıkları dönemlerde idareler aleyhine açtığı davalar neticesinde kesinleşen ya da kesinleşecek tüm hak ve alacaklar derhal ödenir.

 

MADDE 3: Sürekli işçi kadrolarına geçişte hak ve ücret eşitliğinin sağlanması

Sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret, mali, sosyal ve idari tüm hakları, kadrosuna geçirildikleri idaredeki mevcut kadrolu işçilerin ücret ve hakları seviyesine çekilir. Ücret ve hak eşitliği sağlanırken, kadroya geçirilen işçilerin yaptıkları iş ve kıdem süreleri dikkate alınarak emsali durumda bulunan kadrolu işçilerin ücret ve hakları üzerinden intibak yapılır. İşçiler, kadrosuna geçirildikleri idarede sendikalı olmaları halinde, kadrolu işçiler için yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinden, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesine uygun biçimde yararlandırılır.

 

MADDE 4: Yerel yönetimlerdeki şirketlerde çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi

Belediyeler, il özel idareleri, mahalli birlikler ve bunlara bağlı kuruluşların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde çalıştırılan işçiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, çalıştıkları idare adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına topluca geçirilir.

Bu madde kapsamında kadroya geçirilen işçiler ile ilgili olarak 2 ve 3. maddeler uygulanarak, kazanılmış haklar korunur, hak ve ücret eşitliği sağlanır.

 

MADDE 5: Geçici iş pozisyonlarında çalıştırılan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (D) fıkrası uyarınca geçici iş pozisyonlarında yılda altı ayı geçmemek üzere çalıştırılan geçici (mevsimlik) işçiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, çalıştıkları idare adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına topluca geçirilir.

 

MADDE 6: 4-C Statüsünde çalıştırılan geçici personelin 4-a statüsüne geçirilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (C) fıkrası uyarınca çalıştırılan geçici personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (A) fıkrası kapsamında ihdas edilmiş sayılan memur kadrolarına geçirilir.

 

MADDE 7: 4-B statüsü ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanların 4-A statüsüne geçirilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmeli personel, idari hizmet sözleşmeli personel, vekil personel, ücretli öğretmen, usta öğretici ve benzeri unvan ve statüler altında sözleşme esası uyarınca veya geçici süre ile istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (A) fıkrası kapsamında ihdas edilmiş sayılan memur kadrolarına geçirilir.

 

MADDE 8: Kamuda güvencesiz istihdam biçimleriyle işçi ve personel çalıştırma yasağı

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

Merkezi veya yerel tüm kamu idarelerinde güvenceli ve sürekli istihdam esastır. Kamunun personel ihtiyacı devlet memurları ve kadrolu işçiler ile giderilir. Hiçbir unvan altında iş ve istihdam güvencesi olmaksızın işçi ve personel çalıştırılamaz.

 

MADDE 9: Taşeronlaştırma yasağı

Kamu idareleri, kanun ve ilgili mevzuatta tanımlanmış görev, yetki ve sorumluluklarını devlet memuru ve kadrolu işçiler eliyle yürütür. Kamusal görev, yetki ve sorumlulukları, asıl ve yardımcı tüm işleri için 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılamaz.

 

MADDE 10: Yararlanmaya ilişkin hükümler

a) Bu kanun kapsamına girenler, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak koşuluyla bu Kanun hükümlerinden faydalanır.

b) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmaya hak kazananlardan 04.12.2017 tarihinde askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten sonra kadrolara geçiş işlemleri tamamlanır. 04.12.2017 tarihi itibariyle sağlık sorunları veya doğum nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

 

MADDE 11: Yürürlük ile uygulamaya ilişkin esas ve usüller

a) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

b) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

c) Uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir. 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri