Ecen Sigorta
19 Eylül 2018 Çarşamba

MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ

İHALE İLANI 
MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Muhtelif Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2018/335220
1-İdarenin
a) Adresi: KIRTEPE MAHALLESİ ARİFLER SOKAK 74100 BARTIN   MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası: 3782283655 - 3782270296
c) Elektronik Posta Adresi: bartin.yonetimhzm@saglik.gov.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik gov.tr/EKAP/ 
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 26 kalem Muhtelif Temizlik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta   yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Bartın Sağlık Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Sağlık Müdürlüğü   deposunun stok durumuna göre teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Kırtepe Mahallesi Arifler Sk. No:2
b) Tarihi ve saati: 24.07.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler 8. Kalem hariç (bu kalem için teklif edilen ürüne ait marka, model vb. tanıtıcı verilecektir.)tüm kalemler için numune verecektir. Numune verilmeyen ürünlerde, teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Kırtepe Mahallesi Arifler Sk.
No:2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
B.V.2018/228


İlanlara Geri Dön