Ecen Sigorta
20 Ağustos 2018 Pazartesi

İHALE İLANI 5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İHALE İLANI

5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2018/258963

1-İdarenin

a) Adresi                                              : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                                                          MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                   : 3782277620 - 3782273657

c) Elektronik Posta Adresi                     : bartindhsl@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                       : Bartın Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi                                      : Sözleşme imzalandıktan sonra 60 (Altmış) takvim günü

                                                             içerisinde, sözleşme imzalanan ürünlerin tamamı teslim                                                                         edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez

                                                             / BARTIN)

b) Tarihi ve saati                                   : 21.06.2018 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onanma ilişkin belgeler:

Garanti bitiminden sonra en az 8 (Sekiz) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça üretici ve/veya temsilci ile yetkili satıcı firma tarafından sağlanacaktır. Teklif edilen tıbbi cihazlara ait yedek parça birim fiyat listesi (Verilen fiyatlar döviz bazında da olabilir.) teklif dosyası içinde verilecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Kapsamında teklif edilen ürünlerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler ihale sıra numarasına göre tasnif edilerek teklif ile birlikte verilecektir. TİTUBB kapsamı dışında teklif edilen ürünlerde ise kapsam dışında olduğu belgelendirmek şartıyla üretici ve/veya ithalatçı firmanın beyanı esas alınacağından istekliler bu hususu tekliflerinde belgelendirmelidir.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TİTUBB) kapsamında teklif edilen ürünler için ihale isteklisi üretici ve/veya ithalatçı firmalar ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeler, ihale sıra numarasına göre tasnif edilerek teklif ile birlikte verilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin yer aldığı (Türkçe veya Türkçe tercümeli) kataloglarını teklifleri ile birlikte sunacaktır. İhale komisyonu gerekli gördüğü taktirde demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon isteminin yazılı olarak firmaya bildirim tarihinden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde Bartın Devlet Hastanesi'nde demonstrasyon yapılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Hertürlü tıbbi cihaz alımı işleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Devlet Hastanesi Türkiye Halk Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR12 0001 2009 2530 0005 0000 43 nolu hesaba doküman satış bedeli yatırılıp dekont ile Bartın Devlet Hastanesi Satmalına Birimi (Tuna mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTIN) adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satmalıma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2018/191İlanlara Geri Dön
  • Bulut Düğün Salonu