Ecen Sigorta
17 Ağustos 2018 Cuma

İHALE İLANI ARIT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 288 VE 290 KOD NOLU YOLLARDA ÜST YAPI ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

ARIT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 288 VE 290 KOD NOLU YOLLARDA ÜST YAPI

ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Arıt Orman İşletme şefliği 288 ve 290 kod nolu yollarda Üst Yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :2018/201045

1-İdarenin

a) Adresi                                              : TUNA MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK, 74100 BARTIN

                                                              MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                   : 3782271029 - 3782276051

c) Elektronik Posta Adresi                     : umutyilmaz@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    internet adresi

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 288 kod nolu yol da 9,7 km ve 290 kod nolu yol da 2.75 km                                                                    üst yapı yapım            işi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale                                                                         dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                   : Arıt Orman işletme Şefliği 288 ve 290 kod nolu yollar

c) İşe başlama tarihi                              : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

                                                              yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                        : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   : Tuna Mah.Hendekyanı Cad.292/18 Bartın Orman İşletme

                                                             Müdürlüğü/Merkez/bartın

b) Tarihi ve saati                                   : 07.05.2018 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:         

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) Alt Yapı İşleri V. Grup : Karayolu işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tuna Mah.Hendekyanı Cad.No:298/18 Bartın Orman işletme Müdürlüğü/Bartın /Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Orman İşletme Müdürlüğü/Makina ikmal Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,

13. Diğer hususlar:

İhalede  Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BV2018/148İlanlara Geri Dön
  • Bulut Düğün Salonu