Ecen Sigorta
17 Ağustos 2018 Cuma

İHALE İLANI İNŞAAT VE OCAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BARTIN BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

 

İNŞAAT VE OCAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BARTIN BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Muhtelif İnşaat Ve Ocak Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/166911

1- İdarenin

a) Adresi: Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası: 3782271025 - 3782274013

c) Elektronik Posta Adresi: fenisleri@bartin.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: A Kısmı 2 kalem, B Kısmı 3 kalem, C Kısmı 5 kalem olmak üzere toplam 10 kalem malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: A Kısmı malzemeler idare sınırları içerisinde yer alan çalışma alanlarına, B Kısmı malzemeler yükleniciye ait ocakta veya gösterdiği stok sahasında idarenin araçlarına veya idare adına temin edilecek araçlara yüklenmiş halde, C Kısmı malzemeler Boğaz Mevkii Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 365 takvim günü içerisinde idarenin ihtiyacına veya idarece uygun görülmesi halinde, yüklenicinin teslim programına göre teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No: 1 74100 BARTIN

b) Tarihi ve saati: 10.05.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden «-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

üzerinde bırakılacaktır.  

BV.2018131İlanlara Geri Dön
  • Bulut Düğün Salonu