Ecen Sigorta
22 Eylül 2018 Cumartesi

İHALE İLANI 15 AY SÜRELİ ESWL (VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGA İLE TAŞ KIRMA) HİZMET ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İHALE İLANI

15 AY SÜRELİ ESWL (VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGA İLE TAŞ KIRMA) HİZMET ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

15 AY SÜRELİ ESWL (VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGA İLE TAŞ KIRMA) HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2018/113291

1- İdarenin

a) Adresi                                              : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN

                                                             MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                    : 3782277620 - 3782273657

c) Elektronik Posta Adresi                     : bartindhs1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 1 ADET ESWL (VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGA İLE TAŞ

                                                             KIRMA) MAKİNASI KİRALAMA HİZMETİ ALIMI Ayrıntılı                                                                      bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                   : Bartın Devlet Hastanesi

c) Süresi                                              : İşe başlama tarihi 01.04.2018, işin bitiş tarihi 30.06.2019

3- İhalenin      

a) Yapılacağı yer                                   : Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii                                                                   Merkez / BARTIN)

b) Tarihi ve saati                                   : 21.03.2018 -14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:         

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılan Vücut Dışından Şok Dalgaları (ESWL) ile taş kırma hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Devlet Hastanesi Türkiye Halk Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR12 0001 2009 2530 0005 0000 43 nolu hesaba doküman satış bedeli yatırılıp dekont ile Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTIN) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden erimza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2018/90İlanlara Geri Dön