Ecen Sigorta
22 Eylül 2018 Cumartesi

İHALE İLANI ABDİPAŞA BELEDİYESİ İÇİN KANALİZASYON MALZEMESİ ALIMI BARTIN İL ÖZEL İDARESİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

İHALE İLANI

ABDİPAŞA BELEDİYESİ İÇİN KANALİZASYON MALZEMESİ ALIMI

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Abdipaşa Belediyesi için Kanalizasyon Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usu:ü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                      : 2018/53932

1-İdarenin

a) Adresi                                                         : Akçamescit Yerleşkesi Ek Hizmet Binası BARTIN                                                                  MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                               : 3782436695 - 3782436695

c) Elektronik Posta Adresi                                 : bilgi@bartinozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği                    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türtı ve miktarı                                   : Muhtelif miktarlarda

                                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                           içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   : Abdipaşa Belediyesi sınırları içerisinde gösterilecek                                                                       yer

c) Teslim tarihi                                                  : İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Bartın İl Özel İdaresi ihale Salonu

b) Tarihi ve saati                                               : 20.02.2018 -10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri beliden son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Sanayi ve Ticaret Oda Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İI Özel idaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Tekifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın il Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2018/43İlanlara Geri Dön