Ecen Sigorta
22 Eylül 2018 Cumartesi

İHALE İLANI 770 LİTRELİK SICAK DALDIRMA GALVENİZ ÇÖP KONTEYNERİ BARTIN BELEDİYESİ TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

770 LİTRELİK SICAK DALDIRMA GALVENİZ ÇÖP KONTEYNERİ

BARTIN BELEDİYESİ TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

770 Litrelik Sıcak Daldırma Galveniz Çöp Konteyneri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          : 2018/40321

1-İdarenin

a) Adresi                                              : KEMERKÖPRÜ MAHALLESİ ELMALIK SOKAK 1 74100                                                                       BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası                   : 3782272072 - 3782277232

c) Elektronik Posta Adresı                     : brt.itf.mud@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 250 adet 770 lt. Sıcak Daldırma galveniz Çöp konteyneri                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                       : Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi

c) Teslim tarihi                                      : İşe başlama tarihinden itibaren 20 gün içinde teslim                                                                       edilecek

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   : Kemer köprü mah. Elmalık sk. No :1 BARTIN

b) Tarihi ve saati                                   : 27.02.2018-09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgileyin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi ,Yerli Malt belgesi, Kapasite Raporu, Metal Konteyner imalatı ve Sıcak Daldırma Galvaniz işi yaptığını gösteren belge

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

-Galvaniz, için TS EN ISO 1461 Uygunluk Belgesi

- Tekerler için TS EN 12532 Uygunluk Belgesi

- 770 Lt. konteynerleriçin TS EN 840 - 3 Uygunluk Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi İhale Komisyonu toplantı salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV.2018/40İlanlara Geri Dön