Ecen Sigorta
22 Eylül 2018 Cumartesi

İ L A N BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :Bartın İli, Belediyemize ait Yaş Sebze ve Meyve Hali, Gecen Köyü tapuda 5 pafta, 189 parselde bulunan, 50 m2 ebatlı 1 adet hal dükkanı (29 nolu) ve 75 m2 ebatlı 1 adet hal dükkanı (12 nolu) işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale neticesinde kiraya verilecektir. İhale 14/02/2018 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda 50 m2 ebatlı dükkan için saat 14:20 de, 75 m2 ebatlı dükkan için saat 14:30 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, Kiraya verilecek olan 50 m ebatlı dükkana ait muhammen bedel aylık 1.500,00TL (KDV dahil), geçici teminat 540,00TL, 75 m2 ebatlı dükkana ait muhammen bedel aylık 1.800,00TL (KDV dahil), geçici teminat 648,00TL dir, İhaleye katılmak için istenen belgeler a) Talep dilekçesi, b) Kimlik fotokopisi, c) Başvuruda bulunanların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin, tüzel kişi olması halinde ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kaydı, d) Yerleşim yeri belgesi, e) Belediye’ye borcu bulunmadığına dair belge, f) 2886 sayılı Kanunla talep edilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, g) Tüzel kişi sıfatıyla işyeri kiralama talebinde bulunanların noter onaylı ana sözleşmesi, ticaret sicili gazetesi aslı ya da onaylı fotokopisi ve imza sirküleri, h) Vekil ise noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi, i) Sözleşme imzalanmadan önce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge/üretici örgütü belgesi/ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin belediyemize ibraz edilmesi zorunludur. Gerekli belgeyi ibraz edemeyenlerle sözleşme yapılmayacaktır, j) İhaleye katılacaklardan Hal Kayıt Sistemi (HKS) kayıtlı olduklarına dair belge, k) İhale dosyasının içine alınan şartname katılımcılar tarafından tamamen okunup kabul ettiklerine dair her sayfası imzalanarak ihale dosyasının içine konulacaktır. İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Hal Müdürlüğünden 100,00.-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.

BV.2018/37İlanlara Geri Dön